Поради для всіх
» » Коефіцієнт оборотності: формула. Коефіцієнт оборотності активів: формула розрахунку

Коефіцієнт оборотності: формула. Коефіцієнт оборотності активів: формула розрахунку

Додано: 13.10.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Керівництво будь-якого підприємства, а також його інвестори і кредитори цікавляться показниками ефективності діяльності компанії. Для проведення всебічного аналізу застосовують різні методики. В обов'язковому порядку вивчають показники рентабельності і ділової активності. Якщо перша група розглядає в процесі аналізу чистий прибуток, то друга – виручку від реалізації. Дослідження ділової активності проводиться за допомогою системи показників. Одним з перших вивчається коефіцієнт оборотності, формула якого бере до уваги всі активи компанії. Далі досліджують його структурні компоненти. В аналізі беруть участь і показники пасиву. Це дозволяє зрозуміти, як швидко компанія перетворює наявні ресурси в гроші, розраховується за борговими зобов'язаннями.


Поняття оборотного циклу

Коефіцієнт оборотності засобів підприємства дозволяє оцінити, з якою швидкістю капітал підприємства проходить свій повний цикл. Компанія, що володіє ресурсами, використовує їх для виготовлення продукції, її реалізації і отримання прибутку. Період, за який наявні в організації засоби проходять всі етапи, називається оборотним циклом. Спочатку ресурси перетворюються в готову продукцію. Далі її відправляють у продаж. Покупці купують товари чи послуги, і гроші повертаються тому в організацію.
Коефіцієнт оборотності: формула. Коефіцієнт оборотності активів: формула розрахунку
Чим швидше відбувається повний цикл, тим більша кількість виручки від реалізації отримує компанія. Тому вона зацікавлена прискорювати оборот. Аналіз ділової активності дозволяє виділити стримуючі фактори. Коефіцієнт оборотності активів, формула якого розглядає його структурні елементи, дає можливість гармонійно розподілити і застосовувати майно.


Період обороту

Коефіцієнт оборотності, формула якого показує числовий результат, не завжди є абсолютно інформативним. Його зростання в динаміці свідчить про позитивної тенденції для організації. Але цей показник не розкриває інформацію про тривалості циклу.
Коефіцієнт оборотності: формула. Коефіцієнт оборотності активів: формула розрахунку
Тому подібні коефіцієнти являють в днях. Аналітик при цьому може точно визначити, як довго триває період. Це дозволяє знайти оптимальне значення коефіцієнта. Дослідник оцінює цикл обороту постійних і поточних активів, кредиторської заборгованості. Але найпильнішої уваги заслуговує саме рухоме майно і короткострокові зобов'язання. Цей аналіз відображає систему взаємодії компанії з постачальниками, її збуту та матеріального забезпечення поточної діяльності.

Витратний цикл

Великий інтерес аналітиків викликають у представленому аналізі саме поточні активи. Тому для оцінки застосовується коефіцієнт оборотності оборотних коштів, формула якого розглядається далі. Щоб володіти інформацією про фактори впливу на цей показник, фінансовий менеджер обов'язково розглядає тривалість циклу складових поточних активів. Їх тривалість (крім грошових коштів) підсумовують.
Коефіцієнт оборотності: формула. Коефіцієнт оборотності активів: формула розрахунку
Так отримують показник витратного циклу. Чим він довший, тим більше фінансових джерел компанія направляє в оборот. Вони накопичуються в ньому. Чим швидше відбувається витратний цикл, тим більше коштів вивільняється з обороту. Їх можна використовувати більш конструктивно.

Загальна формула

Розрахунок коефіцієнта поточних пасивів або активів має загальний вигляд. Це пояснюється ідентичним показником, з яким порівнюють ту чи іншу статтю майна або капіталу. Формула має такий вигляд:
Коб = База розрахунку/Актив (або Пасив). Коефіцієнт оборотності, формула якого застосовується фінансовими службами підприємств, передбачає брати в розрахунок середньорічне значення показника. Змінюється тільки оцінювана стаття. Чисельник формули підбирають залежно від досліджуваного коефіцієнта.
Коефіцієнт оборотності: формула. Коефіцієнт оборотності активів: формула розрахунку
При розгляді дебіторської заборгованості, авансових розрахунків з покупцями їх середньорічне значення порівнюють з виручкою від реалізованої продукції. Якщо ж прораховується швидкість обороту заборгованості за кредитами та авансів постачальникам, розрахунковою базою виступає собівартість. Вона ж бере участь у розгляді показників обороту готової продукції, незавершеного виробництва. Коефіцієнт оборотності запасів, формула якого відповідає наведеній вище методиці, за базу бере матеріальні витрати.

Бухгалтерська звітність

Щоб визначити показники ділової активності, застосовують дані фінансової звітності. Знаменник знаходять згідно з формою №1 «Баланс», а чисельник – по формі № 2 «Звіт про прибутки і збитки». Коефіцієнт оборотності активів, формула якого розглядалася вище, відповідно до звітності, має такий вигляд: Коб = с. 2110 (форма 2)/с. 1600 середовищ. (форма 1). Щоб визначити коефіцієнт оборотності поточних активів, у знаменник беруть дані рядка 1200 балансу. Показник, що визначає оборот постійних активів у попередній формулі, застосовує дані, відображені в статті 1150 балансу.
Коефіцієнт оборотності: формула. Коефіцієнт оборотності активів: формула розрахунку
У загальному вигляді розрахунок обороту поточних пасивів виглядає так: Котп = с. 2110 (форма 2)/с. 1300 середовищ. (форма 1). Якщо інвесторам необхідно оцінити швидкість руху позикового капіталу, представленою методикою застосовується сума с. 1500 і с. 1400. Для розрахунку обороту заборгованості дебіторів застосовують дані с. 1230 а запасів – сума с. 1210 і с. 1220.

Запаси

При здійсненні оцінки руху запасів доцільніше застосовувати методику, яка показує результат в днях. Це одна з найголовніших характеристик, які визначає фінансова служба. Запасів повинно бути достатньо, щоб виробничий цикл проходив без збоїв і зупинок. Але матеріали не повинні накопичуватися, «заморожувати» в оборотних активах компанії.
Коефіцієнт оборотності: формула. Коефіцієнт оборотності активів: формула розрахунку
Коефіцієнт оборотності запасів, формула якого була розглянута раніше, дозволяє визначити період в днях: Тз = Матеріальні витрати/Запаси (сер.)*360. Якщо звітний період займає інша кількість днів, у розрахунок беруть його тривалість. У загальному вигляді для розрахунку в чисельнику використовують суму виручки від реалізації. Але якщо мова йде про запаси, їх рух визначають завдяки сумі матеріальних витрат. Щоб оптимізувати показник і прискорити цикл, необхідно зменшувати кількість «мертвих» запасів, які не купуються з кожним новим операційним періодом.

Дебіторська заборгованість, готові товари

Коефіцієнт оборотності, формула розрахунку якого досліджує такі поточні активи, як дебіторська заборгованість і готова продукція, також цікавий аналітикам. Якщо в цих статтях балансу накопичується значна сума коштів, це негативно позначається на роботі компанії. Якщо після проведеного аналізу визначається надто довгий період обороту заборгованості дебіторів, необхідно змінювати систему розрахунків з покупцями. Можливо, слід перейти на авансовий, безготівковий тип оплати. Також визначається кількість безнадійної заборгованості. Якщо у підприємства накопичується значна кількість готових товарів і незавершеного виробництва, переглядається система збуту, модернізується обладнання.

Оборотні активи

Тривалість періодів обороту статей балансу складається. Це дозволяє оцінити ефективність експлуатації майна компанії. У загальному вигляді мобільні ресурси компанії дозволяє вивчити коефіцієнт оборотності обігових коштів (формула була подана раніше).
Коефіцієнт оборотності: формула. Коефіцієнт оборотності активів: формула розрахунку
Зростання тривалості витратного циклу негативно впливає на ряд інших показників. Збільшується коефіцієнт загальної ліквідності при зниженні її абсолютного значення. Також зменшується рентабельність капіталу. У цьому випадку розробляється ціла система заходів, що дозволяють оптимізувати структуру майна компанії.

Кредиторська заборгованість

Аналітики розглядають не тільки швидкість циклу майна організації. Ними також досліджується коефіцієнт оборотності капіталу (формула була розглянута раніше). Ця методика показує, скільки разів за операційний період підприємство розраховується з кредиторами за своїми зобов'язаннями. Тому для розрахунку беруть до уваги саме поточну заборгованість. Найчастіше на підприємстві, у якого велика сума дебіторської заборгованості, визначається значна кількість і поточних зобов'язань. Це є негативною тенденцією. Така організація обмежена в можливості залучати позиковий капітал, купувати матеріали, ресурси для виробництва в борг. Оптимізувавши структуру активів, вдається поліпшити показники пасиву.

Економічний ефект

Особливе місце у фінансово-економічному аналізі займають коефіцієнти оборотності. Формули по балансу дозволяють знайти стримують розвиток чинники. Якісна оцінка ділової активності дає можливість визначити, як ефективно компанія веде свою комерційну діяльність. Всі показники, отримані в ході аналізу, розглядаються в динаміці та порівнюються з аналогічними коефіцієнтами компаній-конкурентів. Якщо коефіцієнт оборотності, формула якого дозволяє оцінити структуру балансу, знижується, прискорюється період циклу. Організація при цьому розширює ринки збуту, у неї з'являються постійні постачальники і покупці. Це грамотна комерційна політика підприємства. Прискорення періоду обороту говорить про одночасному зростанні рентабельності капіталу. Своє майно компанія використовує ефективно. Тому представлена система показників обов'язково аналізується фінансовою службою організації.