Поради для всіх
» » Штатна чисельність - це що таке? Норматив і розрахунок чисельності штату

Штатна чисельність - це що таке? Норматив і розрахунок чисельності штату

Додано: 23.11.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Оптимізація структури кадрових ресурсів підприємства може вимагати від його відповідальних менеджерів проведення серйозної роботи, пов'язаної з визначенням штатної чисельності персоналу. Що являє собою даний показник? Яким чином він визначається?

Штатна чисельність - це що таке? Норматив і розрахунок чисельності штату

Що являє собою штатна чисельність персоналу?

Для початку розберемося з визначенням. Штатна чисельність — це певний внутрішніми регламентами організації кількість працівників, яка необхідна для забезпечення виконання відповідним господарюючим суб'єктом виробничих планів з урахуванням наявних ресурсів і умов. Виходячи з штатної чисельності персоналу, керівництво організації формує фонд оплати праці, а також штатний розклад.


Головне завдання при визначенні штатної чисельності

Головне завдання компетентних менеджерів підприємства — грамотно розрахувати показник, про який йде мова. Досить ефективно здійснити розрахунок штатної чисельності персоналу фірми можна, задіявши відомчі нормативні акти. Незважаючи на те що вони адаптовані для застосування головним чином у тій сфері, яка управляється органом, що їх видав влади, ті принципи і формулювання, що містяться у відповідних джерелах норм, цілком підходять і для приватних організацій. В числі найпоширеніших відомчих правових актів, положення яких дозволяють визначити норматив штатної чисельності — Наказ Росархіву № 9 прийнятий 14012004 року. Розглянемо його основні положення.

Штатна чисельність - це що таке? Норматив і розрахунок чисельності штату

Визначення штатної чисельності персоналу: методика Росархіву

На думку відомства, штатна чисельність — це показник, який рекомендується встановлювати на основі міжгалузевих, галузевих, а також місцевих нормативів, що мають відношення до трудових правовідносин. Головне, щоб положення цих джерел дозволяли визначити те, якою повинна бути оптимальна чисельність тих чи інших функціональних підрозділів установи або окремих працівників.

Штатна чисельність персоналу як вважає Росархів, повинна встановлюватися окремо для конкретних структурних підрозділів, керівників і рядових фахівців організації. Методика, запропонована відомством, дозволяє визначити оптимальну штатну чисельність працівників установи у відповідності із зазначеним підходом. Найважливіший критерій успішного вирішення даної задачі — використання актуальних нормативів, пов'язаних з трудовими правовідносинами. Розглянемо їх специфіку докладніше.


Нормативи штатної чисельності: методика Росархіву

Як вважає Росархів, в цілях розрахунку оптимальної штатної чисельності має сенс застосовувати такі нормативи, як: - норма робочого часу;
- норма показників виробітку;
- норма, що оцінюється з точки зору керованості;
- норма часу надання сервісів;
- норма обслуговування.
Під нормою робочого часу відомство розуміє величину витрат робочого часу, встановлений для виконання співробітником або групою фахівців одиниці роботи при заданих ресурсах і умовах.
Штатна чисельність - це що таке? Норматив і розрахунок чисельності штату

Під нормою виробітку Росархів розуміє зафіксований обсяг роботи, що підлягає виконанню одним працівником або групою спеціалістів у межах одиниці робочого часу в межах наявних ресурсів і умов.
Під нормою керованості, яка враховується, коли визначається оптимальна штатна чисельність підприємства за методикою Росархіву, розуміється кількість працівників, діяльність яких може бути ефективно скоординована при заданих ресурсах і умовах одним менеджером.

Під нормою обслуговування відомство розуміє оптимальна кількість одиниць тих чи інших пристроїв, робочих місць, клієнтів підприємства, які працівник чи група фахівців зобов'язані обслужити в рамках одиниці робочого часу, знову ж при заданих ресурсах і умовах. Під нормою часу надання сервісів розуміється кількість робочого часу, необхідна працівнику або групі фахівців для якісного виконання попереднього нормативу, тобто норми обслуговування.
Штатна чисельність - це що таке? Норматив і розрахунок чисельності штату

Як застосовуються норми щодо штатної чисельності?

Виходячи із зазначених норм, керівництво фірми визначає, якими мають бути штатна чисельність працівників і штатний розпис, які дозволяють господарюючому суб'єкту стабільно здійснювати основні види діяльності. Як правило, вказані нормативи дозволяють охопити всі ключові аспекти організації виробничого процесу на підприємстві.

Найважливіший аспект обчислення відповідних показників — класифікація робочих позицій у штаті підприємства за різними групами. Розглянемо його докладніше.

Класифікація персоналу при визначенні штатної чисельності: нюанси

Отже, штатна чисельність — це певна внутрішніми регламентами організації величина, яка показує, яку кількість працівників тієї чи іншої спеціалізації необхідно найняти підприємству для вирішення господарських завдань в рамках основних видів діяльності. При цьому співробітники фірми можуть бути розподілені по робочих позиціях, класифікованих виходячи з встановлених відповідальними менеджерами критеріїв.
Росархів, а також багато муніципальні організації, працюють в російських регіонах, воліють дотримуватися методики класифікації робочих позицій, відповідно до якої персонал установи ділиться на 4 основні категорії: - менеджери;
- фахівці;
- технічні виконавці;
- обслуговуючий персонал. Таким чином, розрахунок і затвердження штатної чисельності здійснюються по кожній із зазначених категорій працівників окремо. Розглянемо специфіку даних груп працівників в контексті обчислення показника, про який йде мова, детальніше.

Класифікація персоналу при визначенні штатної чисельності: менеджери

Менеджери або адміністративний персонал — це працівники фірми, які виконують функції, пов'язані з організацією виробничого процесу, управлінням підлеглими працівниками в межах своїх повноважень. Конкретні завдання, а також компетенції, які повинні бути у менеджерів для їх вирішення, найчастіше прописуються в трудовому договорі з роботодавцем.
Штатна чисельність - це що таке? Норматив і розрахунок чисельності штату
Як правило, розглянута група працівників організації за чисельністю — найменша в штатному розкладі. Але важливо, найнявши нехай і невелика кількість менеджерів, визначити для них повноваження так, щоб вони змогли організовувати роботу своїх підрозділів найбільш ефективно. Таким чином, затвердження штатної чисельності менеджерів — задача проста з точки зору визначення кількості фахівців даного профілю, але складна з точки зору визначення обсягу повноважень даних працівників, з урахуванням яких визначаються показники штатної чисельності інших категорій працівників організації.

Фахівці

Ця категорія співробітників відповідає за основний прибавочний продукт у фірмі, який створюється за рахунок виробництва або продажу підприємством товарів, надання послуг, здійснення інвестиційної діяльності. Таким чином, формування показників штатної чисельності для даної категорії працівників — ключове завдання менеджерів підприємства. Фахівці можуть вирішувати широке коло завдань, а ті робочі позиції, на яких вони здійснюють трудову діяльність, можуть бути класифіковані по додатковим підставах. Так, на підприємстві можуть працювати такі категорії фахівців: консультанти, інженери, розробники, кадровики, бухгалтери. Для кожної з них можуть бути визначені окремі показники щодо штатної чисельності.

Штатна чисельність - це що таке? Норматив і розрахунок чисельності штату

Технічні виконавці

Деякі експерти вважають за краще об'єднувати дану категорію працівників та попередню. Але між ними може простежуватися досить помітна різниця: технічні виконавці, як правило, тільки допомагають фахівцям у вирішенні їхніх завдань. Проте їх роль також може бути дуже важливою. Скорочення штатної чисельності персоналу, що відноситься до даної категорії, може бути вкрай небажаним з точки зору забезпечення досягнення підприємством оптимальних виробничих показників.

Технічні виконавці можуть бути представлені програмістами, адміністраторами мереж, електриками, монтажниками. Варто відзначити, що виділення працівників цих професій до категорії технічних виконавців буде здійснено, тільки якщо основна діяльність фірми не пов'язана з їх роботою. Якщо буде навпаки, то вони, в свою чергу, можуть розглядатися з точки зору класифікації персоналу як фахівці. Статус технічних виконавців будуть мати вже інші працівники.

Обслуговуючий персонал

Ще одна можлива категорія працівників підприємства — обслуговуючий персонал. У свою чергу, його можна вважати досить близьким попередньої групи працівників. Однак розглянута категорія персоналу, як правило, найменш інших пов'язана з основною діяльністю підприємства. Їх завдання полягає не в тому, щоб допомагати фахівцям, як це роблять технічні виконавці, а в тому, щоб забезпечити функціонування інфраструктури підприємства. Таким чином, обслуговуючим персоналом можуть вважатися прибиральники приміщень, водопровідники, робітники по ремонту. Їх робота важлива, і в багатьох випадках збільшення штатної чисельності даної категорії працівників може знадобитися підприємству навіть більшою мірою, ніж запрошення нових фахівців, так як можуть стояти завдання, пов'язані з необхідністю покращення функціонування інфраструктури організації.

Резюме

Таким чином, для розрахунку штатної чисельності персоналу відповідальні менеджери можуть застосувати методологію Росархіву в частині нормування показників штатної чисельності, поширені підходи до класифікації персоналу на окремі категорії, за якими можуть визначатися окремі показники за величиною штату. Головна задача, яка стоїть перед відповідальними менеджерами — виявити реальну потребу організації у фахівцях з конкретним рівнем компетенцій і повноважень.
Штатна чисельність - це що таке? Норматив і розрахунок чисельності штату
Штатна чисельність — це один з ключових критеріїв організації ефективного управління підприємством. Те, наскільки якісно керівниками фірми буде проведена робота в частині її визначення, багато в чому вплине на ефективність виробництва, а отже, і на конкурентоспроможність бізнесу. При вирішенні даної задачі важливо дотримуватися послідовність в оцінці потреб підприємства, а також звертати увагу на необхідну деталізацію виробничих процесів при виборі кадрових ресурсів, які будуть відігравати важливу роль в забезпеченні ефективного використання потужностей підприємства.