Поради для всіх
» » Логістичний менеджмент: поняття, види, цілі і задачі

Логістичний менеджмент: поняття, види, цілі і задачі

Додано: 16.05.18
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Логістичний менеджмент - це невід'ємна складова управління сучасними підприємствами. Мається на увазі управління потоками ресурсів, приведення їх до оптимального стану з метою максимізації прибутку та мінімізації витрат.
Логістичний менеджмент: поняття, види, цілі і задачі

Визначення поняття

Дослідники-економісти до цих пір не прийшли до спільної думки щодо визначення терміна. Вивчивши популярні теорії вітчизняних вчених, можна виділити декілька положень. Логістичний менеджмент - це:
 • Сукупність заходів щодо управління постачанням, виробництвом і збутом для досягнення цілей і завдань підприємства, головна з яких - максимізація прибутку.
 • Інструмент, за допомогою якого відбувається управління процесами, пов'язаними з внутрішнім і зовнішнім середовищем.
 • Сукупність заходів, які спрямовані на досягнення логістичних цілей.
 • Вплив на фінансово-економічні і правові процеси в організації.
 • Процес досягнення цілей за допомогою використання трудових, інтелектуальних, матеріальних та інших ресурсів фірми.
 • Діяльність, спрямована на отримання максимального прибутку, шляхом реалізації виробленої продукції або надання послуг.
 • Погляд різних дослідників на логістику

  Зарубіжні вчені досить багато уваги приділяли і продовжують приділяти дослідженню поняття і цілей логістичного менеджменту. Природно, їх погляди на дане питання дещо відрізнялися. Наочно це представлено в таблиці.
  Автор  Поняття логістичного менеджменту  Цілі  Уотерс  Це керування місцем розташування ресурсів та управління метою поставок, в залежності від часу.  Переміщення ресурсів всередині і за межами організації Підтримання сталості та ефективності потоків в логістичній ланцюга Оптимізація витрат  Фоусетт  Це управління фізичним розподілом ресурсів.  Контроль ланцюга поставок  Шапіро  Це управління ланцюгом поставок  Мінімізація логістичних витрат Пошук шляхів розподілу, що забезпечують максимізацію прибутку  Джонсон  Це контроль і координація роботи постачальників  Координація логістичних процесів

  Основні завдання

  Завдання логістичного менеджменту можна сформулювати наступним чином:
 • виконання логістичного плану у встановлені терміни і в строго заданих обсягах;
 • приведення логістичного плану у відповідність маркетингового та виробничого;
 • підтримка стабільно високого рівня якості логістичного сервісу;
 • аналіз факторів, що впливають на задоволеність кінцевого споживача;
 • ефективне використання основних засобів, інвестицій та інших джерел фінансування;
 • підтримання високої продуктивності праці за рахунок удосконалення технології;
 • приведення технологічної бази у сфері логістики у відповідність з сучасними науково-технічними досягненнями;
 • впровадження нових інформаційних і комп'ютерних технологій;
 • проведення фінансового аудиту логістичних операцій;
 • зведення до мінімуму логістичних витрат;
 • вивчення впливу логістичної системи на загальний стан справ в організації;
 • пошук постачальників і споживачів сировини і готової продукції;
 • координація з іншими службами організації.
 • Логістичний менеджмент: поняття, види, цілі і задачі

  Функції

  Можна виділити такі основні функції логістичного менеджменту:


 • Системоутворююча. Формування системи технологій забезпечення виробничого та управлінського процесу необхідними ресурсами.
 • Інтегруюча. Логістика покликана синхронізувати і згуртувати процеси збуту, зберігання і постачання. Також повинна бути забезпечена узгодженість інтересів учасників логістичної системи.
 • Регулююча. Забезпечується відповідність функціонування логістичної системи загальним інтересам організації. Як правило, це виражається в мінімізації витрат.
 • Результуюча. Логістична діяльність спрямована на виконання плану роботи (постачання певної кількості продукції певного споживачу у визначені терміни).
 • Основні проблеми управління логістикою

  Логістичний менеджмент почав вивчатися як окрема складова управлінського процесу порівняльного недавно. У зв'язку з цим у даній сфері залишається чимало невирішених проблем. Ось основні з них:
 • Необхідність суворого контролю загального доступу до інформаційних ресурсів на всіх етапах роботи організації.
 • Змішаний тип управління на більшості вітчизняних підприємств (тобто, організація одночасно виступає і як споживач, і як виробник, і як продавець).
 • Відсутність державної підтримки та контролю за логістичними процесами.
 • Величезна кількість посередників у ланцюгу поставок та відсутність координації між ланками.
 • Логістичний менеджмент: поняття, види, цілі і задачі

  Основні принципи

  Логістичний менеджмент на підприємстві повинен здійснюватися згідно з такими принципами:
 • Синергетичность. Найкращих результатів можна досягти тільки при узгодженій і злагодженій роботі всіх ланок логістичного ланцюга.
 • Динамічною. Логістична система повинна постійно розвиватися і вдосконалюватися.
 • Комплектність. Компоненти логістичної системи повинні працювати в тісному взаємозв'язку.
 • Ініціативність. Логістична система повинна оперативно реагувати на події, що відбуваються в внутрішній і зовнішній середовищі.
 • Доцільність. Варто вибірково підходити до вибору структур і технологій. Їх застосування повинно бути доречним і повинно супроводжуватися мінімальними витратами.
 • Принципи організації логістичних систем

  В процесі практичної діяльності і теоретичних досліджень були вироблені основні принципи формування логістичних систем. Ось про що йде мова:
 • Системний підхід. Мається на увазі розгляд не елементів логістичної системи, а в тісному взаємозв'язку їх один з одним. Тобто, при проведенні оптимізації робота проводиться не над окремими складовими, а над системою в цілому.
 • Тотальні витрати. Логістичний менеджмент враховує всю сукупність матеріальних витрат, пов'язаних з функціонуванням ланцюга.
 • Глобальна оптимізація. При вдосконаленні структури логістичної системи модернізація проводиться у всіх ланках ланцюга.
 • Логістична координація й інтеграція. Менеджмент логістичних процесів спрямований на те, щоб досягти узгодженого участі ланок ланцюга в реалізації цільових функцій.
 • Моделювання комп'ютерно-інформаційної підтримки. У сучасному світі реалізація логістики практично неможлива без використання сучасних технологій і обчислювальних засобів.
 • Принцип розробки підсистем. Для повноцінного функціонування логістичної системи необхідна реалізація технічної, організаційної, економічної, кадрової, правової, екологічної та інших підсистем.
 • Загальне управління якістю. Необхідно забезпечити надійну роботу кожної ланки для продуктивного функціонування системи в цілому.
 • Гуманізація функцій і технологічних рішень логістичного менеджменту фірми. Мається на увазі приведення системи у відповідність екологічним, культурним, етичним і соціальним вимогам.
 • Стійкість і адаптивність. Логістична система повинна працювати стабільно. У той же час вона повинна гнучко реагувати на зміни в галузі.
 • Логістичний менеджмент: поняття, види, цілі і задачі

  Властивості логістичних систем

  Логістичній системі притаманні такі основні властивості:

 • Цілісність з можливістю поділу. Всі елементи системи працюють злагоджено, в загальному ритмі, для досягнення загальних цілей. Тим не менше кожна з ланок може розглядатися і реорганізовуватися окремо.
 • Наявність зв'язків. Всередині логістичної системи діє жорстка і непорушна система зв'язків між ланками.
 • Організація. Елементи строго впорядковані, тобто мають організаційну структуру.
 • Оперативність. Система повинна бути здатна доставити потрібний ресурс до певного часу в певний місце. При цьому важливо вибирати оптимальні шляхи з метою мінімізації витрат.
 • Складність. Система повинна бути влаштована так, щоб не виходити з рівноваги в результаті стохастичного впливу зовнішнього середовища. Це досягається за рахунок наявності складної системи взаємозв'язків між ланками.
 • Інтегративність. Ні одна з ланок не володіє повним набором властивостей, які притаманні системі в цілому. Тільки в сукупності вони можуть працювати продуктивно.
 • Система логістичного менеджменту

  Матеріальні потоки, процес переміщення сировини і матеріалів, збут готового товару - все це і багато іншого знаходиться у віданні менеджера з логістики. Складові системи логістичного менеджменту описані в таблиці.


  Компоненти  Характеристика  Інформаційне забезпечення та документообіг  Інформаційне забезпечення Управління документообігом, що стосуються обслуговування клієнтів Управління програмним забезпеченням  Товарорух  Робота з постачальниками продукції (сировини) Управління закупівлями Розподіл товару (робота зі збутовими мережами та формування цінової політики)  Логістична інфраструктура  Власний транспортний парк Яке експлуатується і амортизированное обладнання Облаштування під'їзних шляхів Організація роботи складів Організація роботи диспетчерської служби Планування маршрутів руху  Складське господарство  Закупівля та експлуатація складського обладнання Забезпечення обробки від приймання продукції з виробництва до відправки покупцеві Управління складським персоналом Облік продукції, що зберігається на складі  Управління процесом товароруху  Обслуговування клієнтів Закупівля продукції Управління запасами Забезпечення поставок продукції Відстеження процесу доставки вантажу Обслуговування клієнтів

  Основні концепції методології логістики

  Одне з істотних умов ефективної роботи підприємства - грамотно вибудувана логістика. Логістичний менеджмент здійснюється у відповідності з такими ключовими концепціями:
 • Концепція загальних витрат. Логістична ланцюг розглядається як цілісний об'єкт, без деталізації по ланках. Вважається, що всі витрати здійснюються одноразово. Мета застосування концепції - пошук шляхів мінімізації загальних витрат.
 • Запобігання локальної субоптимизации. Суть даної концепції полягає в тому, що оптимізація якоїсь однієї ланки в мережі, часом, не приносить бажаних результатів, а призводить до збільшення витрат. Необхідний пошук компромісних варіантів, які підійдуть для оптимізації всіх елементів системи.
 • Фінансові обміни. Заміна одних процесів на інші призводить до того, що одні витрати підвищуються, а інші зменшуються. Потрібно знайти таку комбінацію, при якій зведуться до мінімуму сукупні витрати.
 • Логістичний менеджмент: поняття, види, цілі і задачі

  Види логістичного аналізу

  Система логістичного менеджменту включає в себе аналітичне ланка. Ось які види аналізу можна виділити:
 • По цілям і завданням: визначення комплексних показників; оцінка результатів господарської діяльності; підготовка інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
 • За аспектів: економічний; фінансовий; технічний; функціонально-вартісний; проблемно-орієнтований.
 • За змістом програми: комплексний; локальний (ланковий).
 • По суб'єктам: зовнішній; внутрішній.
 • По періодичності та повторюваності: разовий; регулярний.
 • За характером прийнятих рішень: попередній; поточний; підсумковий; оперативний; перспективний.
 • Види логістичних потоків

  Логістичне управління в менеджменті організації нерозривно пов'язане з поняттям потоків. Їх можна класифікувати наступним чином:
 • По відношенню до системи: внутрішні; зовнішні.
 • За ступенем безперервності: безперервні (в кожен момент часу по траєкторії переміщається певну кількість об'єктів); дискретні (об'єкти переміщаються з інтервалами у часі).
 • За ступенем регулярності: детерміновані (визначені в кожен момент часу); стохастичні (мають випадковий характер).
 • За ступенем стабільності: стабільні; нестабільні.
 • За ступенем мінливості: стаціонарні (постійна інтенсивність у сталому процесі); нестаціонарні (мінлива інтенсивність нестале процесі).
 • За характером переміщення елементів: рівномірні; нерівномірні.
 • За ступенем періодичності: періодичні (відбуваються з певною часовою закономірністю); неперіодичні (не підлягають тимчасовим закономірностям).
 • За ступенем відповідності зміни заданого ритму: ритмічні; неритмічні.
 • За ступенем складності: прості (складаються з однорідних об'єктів); складні (складаються з неоднорідних об'єктів).
 • За ступенем керованості: керовані (реагують на керуючий вплив); некеровані (не піддаються керуючому впливу).
 • За ступенем впорядкованості: ламінарні (взаємне переміщення носить цілеспрямований характер, регулярні потоки і можуть змінюватися в часі під впливом коливань у зовнішньому середовищі); турбулентні (взаємне переміщення елементів хаотичне).
 • Логістичний менеджмент: поняття, види, цілі і задачі

  Логістичні ризики

  У структурі менеджменту організації логістичний менеджмент займає одну з ключових позицій. Грамотна організація цього процесу важлива з огляду величезної кількості ризиків. Ось основні з них:
 • комерційний (зрив постачання, порушення строків виконання зобов'язань, нераціональні закупівлі, втрати через неграмотну організації транспортування);
 • несанкціоноване поширення інформації (через неуважність, через непрофесійність або навмисне);
 • втрата майна з-за непередбачених природних катаклізмів (стихійні лиха, погодні умови);
 • злий умисел (розкрадання, псування майна);
 • екологічний (нанесення шкоди навколишньому середовищу);
 • настання цивільної відповідальності за шкоду (який нанесений в процесі виконання логістичних функцій);
 • технічний (пов'язаний з експлуатацією обладнання);
 • професійної безпеки (отримання травми).
 • Умови успішної логістики

  Для досягнення бажаних результатів здійснення логістичного менеджменту на підприємстві необхідно дотримуватися три ключові умови:
 • Точна і детальна формулювання назви посад і функціональних обов'язків співробітників логістичної служби. Також повинні бути позначені зв'язки між співробітниками, підзвітність та межі відповідальності.
 • Чіткий розрахунок кількості логістичного персоналу на даний момент та на перспективу. Також необхідно окреслити коло вимог до працівників (освіта, знання, навички, досвід роботи). Для виконання цієї умови необхідно знати обсяг робіт і перспективи розширення.
 • Потрібно вибирати менеджера з логістики, який буде відповідати посаді. Неправильно підбирати посаду під співробітника.
 • Логістичний менеджмент: поняття, види, цілі і задачі

  Корисна література з логістики

  На вітчизняних підприємствах, на жаль, система логістичного менеджменту розвинена недостатньо добре. У зв'язку з цим є потреба отримання інформації з теоретичних джерел. Ось на які видання варто звернути увагу:
 • Козлов, Уваров, Боргів "Логістичний менеджмент фірми".
 • Миротин, Боків "Сучасний інструментарій логістичного управління".
 • Уотерс "Логістика. Управління ланцюгом постачань".
 • Саматова "Основи логістики".
 • Гордон, Карнаухов "Логістика товароруху".
 • Це найпопулярніші і достовірні джерела інформації про логістичному менеджменті. В них можна почерпнути багато нового і корисного.