Ризик-орієнтоване мислення в сучасному світі

0 639

Ризик-орієнтоване мислення отримало найбільший розвиток за кордоном. Ця концепція отримала свій подальший розвиток з виходом міжнародного стандарту ІСО 9001:2015.

Концепція ризик-менеджменту

Ризик-орієнтоване мислення в сучасному світі
Даний напрямок є досить нова течія в розвитку господарюючого суб'єкта. Вперше про нього було згадано в американській статті ще 1956 року. Її зміст зводився до того, що юридичні особи повинні наймати фахівців з управління ризиками для зменшення економічних втрат. Починаючи з другої половини минулого сторіччя дані публікації стали регулярними. У 70-х роках почали зароджуватися послуги з надання консультацій у сфері оцінки ризиків.

Поняття ризику та управління ним

Ризик-орієнтоване мислення в сучасному світі
Ризик є впливом невизначеності. Дане визначення дано в ГОСТ Р ІСО 9001-2015. Це свідчить про те, що спостерігається вбудовування ризик-орієнтованого мислення в систему менеджменту якості.


Під невизначеністю можна розуміти неточну або неповну інформацію, яка надається за умов реалізації проекту. Будь-яка підприємницька діяльність пов'язана з даним поняттям. Для того щоб здійснювати управління ризиками, необхідно їх ідентифікувати, проаналізувати і дозволити. Даний процес менеджменту повинен здійснюватися при консалтингу з зацікавленими сторонами з метою його модифікації, для того щоб подальша його обробка не потрібна.

Ризик-орієнтоване мислення в стандартах ІСО серії 90002015 року

Для його здійснення господарюючий суб'єкт повинен створити комплекс погоджених методів і заходів з метою управління ризиками та здійснення контролю над ними, які здатні утруднити діяльність організації в досягненні поставленої мети.


Ризик-орієнтоване мислення в сучасному світі
Дана вимога, що з'явилося в версії стандартів 2015 року, по суті, підмінює з версії 2011 року вимогу щодо виконання попереджуючих дій. Поряд з ризиками необхідно впроваджувати дії, пов'язані з можливостями. Під останнім розуміють можливість об'єкта дати на виході продукт, що відповідає вимогам. Причина подібної заміни запобіжних дій на ризик-орієнтоване мислення полягає в тому, що перші не сприймалися як засоби безперервного поліпшення, в результаті чого останні здійснювалися на досить низькому рівні і безсистемно. Згідно з новою версією стандарту, господарюючі суб'єкти, що бажають пройти сертифікацію на відповідність даної СМЯ, повинні ідентифікувати ризики, а також можливості та визначити дії для їх вирішення. Юридичні особи повинні визначитися, як зробити ці дії частиною своєї системи менеджменту якості, як будуть проводитися контроль, аналіз і оцінка ефективності даних процесів і дій. У процес виявлення, реєстрації, зниження та усунення ризиків, згідно вимогам даного стандарту, буде залучений топ-менеджмент. Нова версія ІСО 9001 не вимагає якогось особливого документа для опису ризик-орієнтованого підходу юрособи. Але для забезпечення однаковості краще створити інструкцію з виявлення та оцінки ризиків.

Зв'язок даного явища з процесним підходом

Ризик-орієнтоване мислення в сучасному світі
Чинна версія вищезгаданого стандарту передбачає обов'язкове застосування даного підходу. Він включає в себе здійснення циклу PDCA. На стадії планування (Р) здійснюється аналіз як внутрішнього, так і зовнішнього середовища господарюючого суб'єкта з використанням різних методів управління якістю: стратифікації даних із застосуванням контрольних листків, мозкова атака, контрольні карти Шухарта, діаграми Парето і Ісікави, розкиду, застосування SWOT - та PEST-аналізу, бенчмаркінгу, методу Дельфі.
На етапі do (D) проводять оцінку ризику і здійснюють вплив на нього за допомогою вказаних вище методів, а також FMEA-аналізу, експертного методу, HACCP та деяких інших. Стадія «Контроль» (С) передбачає проведення моніторингу та вимірювання здійсненої стратегії виявлення та оцінки ризиків. Етап «Дій» (А) передбачає перегляд політики організації у відношенні ризиків, проводиться проектування і реалізація різних заходів з метою покращення функціонування процесу менеджменту ризиків. Таким чином, процесний підхід і ризик-орієнтоване мислення взаємопов'язані. Це підтверджується і тим фактом, що розглянуте явище наведено в стандарті ІСО 9001:2015 в розділі «Процесний підхід».

Оцінка та ідентифікація ризиків

Ризик-орієнтоване мислення в сучасному світі
Ідеологія ризик-орієнтованого мислення передбачає обов'язкове здійснення даних етапів. Оцінка ризику включає в себе його ідентифікацію, а також аналіз та обчислення. Вона може здійснюватися різними методами і способами. За допомогою даної оцінки приходить розуміння ризиків, що дозволяє приймати правильні рішення за краще підходу для обробки останніх. Результати даного етапу служать входом для процесів прийняття рішень. Ідентифікація ризиків являє собою процес виявлення, розпізнавання та реєстрації ризиків. Вона здійснюється, для того щоб оцінити, що потенційно може статися, що вплине на досягнення організацією цілей, які вона перед собою ставила.
Методи ідентифікації ризиків включають такі, що базуються на свідченнях, систематичному командному підході й індуктивному умовиводі. Для здійснення даної операції необхідно визначити фактори, що впливають на стабільну діяльність господарюючого суб'єкта.

Приклади

Розглянемо застосування ризик-орієнтованого мислення на підприємстві. Припустимо, що в сферу відповідальності сантехніка перейшов водопровід, має значну протяжність. Під час його відпустки на якійсь із ділянок водопроводу трапляється аварія, а особливості інфраструктури і будови останнього відомі тільки даному сантехніку. Щоб їх вивчити, потрібно час, споживачі хочуть передати систему труб, по яких здійснюється постачання води іншим конкурентам.
Ризик-орієнтоване мислення в сучасному світі
Застосовуючи в даному прикладі ризик-орієнтоване мислення, юридична особа має визначити компетентність осіб, які працюють у нього, які впливають на результативність СУЯ, забезпечити підготовку даних осіб, здійснити інші дії, спрямовані на придбання необхідної компетентності, і оцінити їх результативність, реєструвати та зберігати інформацію, що свідчить про компетентність.

На закінчення

Ризик-орієнтоване мислення є однією з вимог міжнародного стандарту в галузі систем менеджменту якості. Воно пов'язане з процесним підходом і повинно здійснюватися системно. Відповідальність за прийняття таких рішень у сфері СМЯ лежить на топ-менеджменті компанії. Неправильні дії в ризик-орієнтованому підході можуть призвести до отримання господарюючим суб'єктом збитків.


Схожі поради

Публікації
Корисні поради - поради.pp.ua

Якщо ви використовуєте матеріали з сайту,посилання на сайт Обов'язкове!!!.