Методи дослідження у менеджменті та їх сутність

0 293

Методи дослідження у менеджменті – інструменти, необхідні для вирішення завдань управління в будь-якій компанії. У статті наведені основні підходи до вивчення питань менеджменту організації.

Що таке дослідження?

Саме поняття «дослідження» включає в себе комплекс дій по виявленню проблемних питань, встановлення їх ролі і місця в досліджуваної області, вивчення й опис взаємозв'язків і закономірностей зміни предметів, явищ і їх властивостей. А також пошук і обґрунтування рішень по використанню отриманих знань для поліпшення досліджуваної системи або вирішення поставлених у дослідженні завдань.
Методи дослідження у менеджменті та їх сутністьБудь-яке дослідження має певну мету. У менеджменті дослідження спрямовані на підвищення ефективності функціонування системи управління. При цьому можуть ставитися різні завдання, які вирішують виниклі проблеми менеджменту або підвищують якість останнього.

Предмет та об'єкт дослідження у менеджменті

Всі методи дослідження у менеджменті спрямовані на вивчення об'єкта – системи управління. Що ж вона собою являє? В основі управління стоїть особистість, лідерські якості якої дозволяють формувати навколо себе мережу взаємопов'язаних елементів управління, які працюють за встановленим регламентом. Якщо ж об'єктом дослідження менеджменту є система управління, то об'єктом управління є фірма (організація). Таким чином, благополуччя і розвиток останньої входить у об'єкт дослідження. Предметом дослідження у менеджменті зазвичай є суперечність чи проблема управлінського процесу.

Основи методології досліджень в системі управління

Методологія і методи досліджень у менеджменті залежить цілком і повністю від обраного підходу. Останній буває концептуальним, аспектних і системним.


Одна і та ж проблема може мати різний аспект, наприклад соціальний або економічний, залежно від «ракурсу» її розгляду. Концепція – більш широке поняття і включає розробку основних положень для дослідження перед початком самого процесу вивчення проблеми. Найбільш популярним на сьогодні є системний підхід до дослідження. Система, як вже говорилося вище, являє собою мережу взаємопов'язаних елементів, тому такий підхід дозволяє найбільш широко і всебічно вивчити об'єкт дослідження і досягти поставленої мети. Системний підхід також передбачає вивчення зовнішніх факторів, явищ і об'єктів, які можуть вплинути на досліджуваний об'єкт. Конкретизація цілісності системи також призводить до більш ретельного вивчення її внутрішніх взаємозв'язків, стійкості, ризиків. Цілепокладання – один з ключових аспектів методології досліджень у менеджменті. Будь-яка система управління потребує двох групах цілей – зовнішньої і внутрішньої, які повинні бути взаємопов'язані і не суперечити один одному.
Методи дослідження у менеджменті та їх сутність
Підхід до дослідження також може носити емпіричний або науковий характер. Емпіричним, або досвідченим, називають підхід, що включає конкретні експериментальні інструменти отримання нових знань. Другий підхід включає методи наукового дослідження у менеджменті. Цей похід дозволяє більш точно вивчити проблематику управління в організації і підібрати обгрунтовано ефективне рішення.

Які бувають методи дослідження у менеджменті?

Існує безліч інструментів, методів, методик, прийомів вивчення систем управління. Як розібратися в такому різноманітті? На що звернути увагу? Відповідь на всі ці питання кожен менеджер шукає самостійно, однак процес пошуку можна спростити шляхом грамотної угруповання. Класифікація методів досліджень у менеджменті включає два основних кластера: теоретичний і емпіричний. Теоретичні методи ґрунтуються на базі знань та логічних умовиводів, які містяться в книгах, підручниках, монографіях, статтях. Емпіричні (дослідні, прагматичні) методи оперують до експериментів і думок фахівців. Не можна авторитетно заявити, які методи краще, так як вони по-різному розглядають одну і ту ж проблему. Тому в практиці менеджменту, як правило, зустрічається синтез декількох методів та інструментів.

Теоретичні методи

Методи дослідження проблем менеджменту нерідко спираються на теорію управління як ключову наукову базу. У першу групу входить метод сходження від абстрактного до конкретного. Він пропонує досліднику пройти шлях від загального до приватного, тобто, спираючись на об'єктивні знання, зробити висновки про розв'язання конкретної проблеми менеджменту. Абстрагування як метод дослідження пропонує ігнорувати незначні елементи системи управління для виявлення ключових взаємозв'язків, у тому числі шляхом моделювання бізнес-процесів. Група теоретичних методів не може не включати аналіз і синтез, що дозволяють розділити (декомпозировать) об'єкт дослідження для подальшого незалежного вивчення і возз'єднання для відтворення колишньої конструкції з усвідомленням, що протікають усередині системи процесів.
Методи дослідження у менеджменті та їх сутність
Дедукція і індукція також є яскравими представниками першої групи, які ґрунтуються на логічних виразах: від приватного до загального (індукція), від загального до часткового (дедукція), від приватного до приватного (трансдукція).

Практичні методи

Прагматичні методи дослідження менеджменту організацій часто використовуються для первинної оцінки проблеми. Спостереження – найбільш очевидний з методів эмпирики. Інформація збирається з усіх задіяних у процесі управління підрозділів компанії. Головним критерієм є невтручання дослідника в бізнес-процес у процесі спостереження. Порівняльний метод передбачає наявність аналога або еталона, з яким можна буде зіставити показники досліджуваного об'єкта. Також до прагматичним відносять метод полеміки (дискусії). Таке аргументоване обговорення питань менеджменту організації, як правило, проводять в рамках первинної оцінки ситуації (сплановане нарада у директора). Полеміка може проходити і між дослідниками.

Методи моделювання

Моделювання є одним з найбільш затребуваних теоретичних методів оцінки ефективності функціонування системи управління та проведення досліджень для її поліпшення.
Методи дослідження у менеджменті та їх сутність
Модель являє собою зображення реального об'єкта, але не в статичному стані, а в положенні функціонування, наближеного до дійсним умовам. Для моделювання доводиться вдаватися і до методу абстрагування, тобто виключати з розгляду неключевые чинники і процеси. Запуск моделі може показати не тільки існуючі проблеми менеджменту, але і спрогнозувати дію негативних факторів на систему в майбутньому.

Експертні методи

Метод експертних оцінок – широко поширений емпіричний метод, заснований на думці компетентних фахівців. Незважаючи на простоту отримання таких оцінок, існує безліч прикладів неправильного їх збору або тлумачення, що призводить до негативних результатів дослідження. Процес експертного дослідження включає кілька етапів. По-перше, проводяться підготовчі роботи по збору групи експертів та оформлення необхідних документів. Потім проходить детальне вивчення проблеми. Дослідження продовжується шляхом розробки варіантів рішення поставленої задачі. Впровадження готового рішення відбувається не без участі експертів.
Методи дослідження у менеджменті та їх сутність
Як правило, проводять групову експертизу, у зв'язку з чим у главу кута ставиться процес підбору фахівців. Для цього варто визначитися з формою проходження експертизи: експерти можуть обговорювати проблему разом і видавати готову колективне рішення або ж працювати автономно і викладати свої ідеї письмово кожен окремо. Які б методи дослідження у менеджменті не застосовувалися, підсумковий документ – найважливіша завершення всієї роботи. Так і в методі експертизи важливо правильно заповнювати бланки і записувати думки та ідеї, безпомилково виділяючи суть.

Зарубіжні методи дослідження менеджменту

Методи дослідження у менеджменті останнім часом включають такий експертний метод, як СВОТ-аналіз. Це закордонна практика чотирифазного аналізу, яка включає оцінку сильних і слабких сторін компанії, а також її можливості і зовнішні загрози.
Методи дослідження у менеджменті та їх сутність
Часто також застосовується метод мозкового штурму. Його суть полягає в пошуку максимальної кількості ідей на задану тему в рамках одного або кількох годин. Це теж різновид експертного методу, однак аналіз методів дослідження у менеджменті показав, що при рішенні творчих задач, метод «накидання ідей в лічені хвилини» показує себе як один із кращих.
Методи дослідження у менеджменті та їх сутність
На закінчення варто зазначити, що на сьогоднішній день є багато літератури, що містить найрізноманітніші методи досліджень у менеджменті. Підручник або монографія на цю тему будуть, безумовно, корисні для вибору інструмента дослідження, однак не варто забувати про специфіку систем управління в різних організаціях.


Схожі поради

Публікації