Поради для всіх
» » Фінансові активи - це Фінансові ресурси підприємства

Фінансові активи - це Фінансові ресурси підприємства

Додано: 20.11.15
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Для того щоб будь-яке підприємство стабільно розвивався, йому необхідні грамотно сформовані активи. Однією з ключових груп даного виду засобів є фінансові ресурси.

Фінансові активи

Якщо давати визначення такого терміну, як актив, то варто сказати, що це різні засоби, які забезпечують грошові надходження у формі як прямих, так і прихованих виплат (збільшення вартості, нерухомості, акцій і самої компанії).
Фінансові активи - це Фінансові ресурси підприємства
У свою чергу, фінансові активи - це поєднання майнових цінностей підприємства, що мають форму готівкових коштів і грошових інструментів. Всі вони, зрозуміло, повинні належати підприємству. До даної категорії активів варто відносити лише ті економічні ресурси підприємства, які піддаються повному контролю його керівництва. Суть такого контролю зводиться до права власності на ресурси, які використовуються підприємством. Звідси випливає очевидний висновок: ті економічні ресурси, які використовує компанія, не можна вважати активом підприємства, якщо вони не є її власністю.

Навіщо потрібні такі активи

Ключовим завданням фінансових ресурсів, про які йшлося вище, є процес генерування доходу. Саме здатність виробляти стабільний дохід в процесі інвестиційної або операційної діяльності є ключовою характеристикою фінансового активу.
Фінансові активи - це Фінансові ресурси підприємства
Таку прибуток активи повинні генерувати насамперед як економічні ресурси, які володіють певною продуктивністю. При цьому сам процес використання фінансових активів неминуче передбачає деякі ризики. Важливо розуміти, що ті цінності, які формуються в процесі використання активів, що мають пряме відношення до фактору ліквідності. Мова йде про наступному принципі: активи організації повинні бути ліквідними. Це означає можливість їх конвертації у грошову форму за реальною ринковою вартістю. Дана характеристика дуже важлива, оскільки саме вона забезпечує реструктуризацію коштів підприємства при несприятливих для компанії умовах.

Роль фінансових активів у кругообігу капіталу

Такі ресурси підприємства насамперед активно беруть участь у стадії початку і завершення кругообігу капіталу. Зокрема, саме з обігу грошових коштів визначають виробничий цикл. Суть в тому, що тривалість виробничо-комерційного циклу дорівнює періоду часу, необхідного для обігу грошових коштів.
Фінансові активи - це Фінансові ресурси підприємства
Друга роль, яка відведена фінансових активів - це вплив на платоспроможність компанії, так само як і на ліквідність інших засобів підприємства. Якщо розглядати загальні показники ліквідності активів компанії, то вони зводяться до здатності організації своєчасно виконувати свої зобов'язання і оперативно вивільняти з обороту інші засоби, в тому числі і грошові.

Форми і види фінансових активів

Якщо брати до уваги міжнародні стандарти фінансової звітності, то можна стверджувати, що фінансові активи - це такі ресурси: - договірне право вимоги грошових коштів або будь-яких фінансових активів від іншого підприємства; - грошові кошти; - пайовий інструмент іншої організації;
Фінансові активи - це Фінансові ресурси підприємства
- договірне право на обмін фінансових інструментів з якою-небудь компанією на умовах, мають потенційну вигоду. Завдяки класифікації активів фінансового типу можна грамотно організовувати і проводити аналіз підприємства. Це, в свою чергу, дозволяє гарантувати високу ступінь безпеки, фінансової стійкості та платоспроможності бізнесу. Варто відзначити і той факт, що фінансові активи - це результат поєднання трьох складових. Мова йде про грошові кошти, фінансові вкладення та вимоги (дебіторська заборгованість).

Грошові кошти

Щоб краще зрозуміти, що з себе представляють ці та інші фінансові активи, потрібно розглянути кожен вид більш детально. До фінансових такий актив, як грошові засоби, відноситься з тієї причини, що є засобом обміну. Цей факт робить даний ресурс основою, на якій здійснюється оцінка всіх угод.
Фінансові активи - це Фінансові ресурси підприємства
Виражатися такий високоліквідний актив підприємства може як у готівковій, так і у безготівковій формі на різних рахунках, які ведуть кредитні організації.

Фінансові вкладення

Більшу частину цих активів становлять вкладення в цінні папери та інші ліквідні ресурси. В цілому під фінансовими вкладеннями варто розуміти той вид активів, який має документальну базу, що підтверджує право володіння ними конкретною організацією і випливає з таких прав отримання стабільного доходу. До даної формі активів можна віднести наступні джерела отримання прибутку: - депозитні вклади в кредитних організаціях; - цінні папери інших компаній, у тому числі і боргові; - статутні капітали і вклади інших організацій; - надання позик різним компаніям; - муніципальні і державні цінні папери та ін Цей список може бути доповнений залежно від діяльності конкретного підприємства.

Дебіторська заборгованість

Оцінка фінансових активів зводиться і до обліку цього виду ресурсів компанії. Під заборгованістю такого виду розуміється сума заборгованостей, яка належить підприємству з боку інших компаній і організацій, а також конкретних громадян, які мають статус боржників. Дана форма активу має відношення фактично до всіх розрахунків з покупцями і може призвести до виникнення кредиторської заборгованості. В якості дебітора може розглядатися фізична або юридична особа, яка має борг перед конкретною компанією.

Чисті активи

Під цим терміном слід розуміти показник вартості майна організації, який обчислюється щорічно. Даний вид активів, по суті, є різницею тих ресурсів, які знаходяться на балансі компанії і її боргових зобов'язань. З цього випливає очевидний висновок: якщо борги компанії стають більше сумарної вартості її майна, то чисті активні визначаються, як негативні. В цьому випадку для характеристики стану компанії використовується термін «недостатність майна».
Фінансові активи - це Фінансові ресурси підприємства
Для того щоб розрахувати чисті активи, їх потрібно брати за основу балансові дані про активи і пасиви. Але в процесі такого розрахунку не варто включати в категорію активів заборгованість за внесками в статутний капітал з боку засновників і вартість майнових цінних паперів, які були викуплені у акціонерів компанії. У той же час зі складу пасивів необхідно виключити капітал, резерви та доходи майбутніх періодів.

Оборотні фінансові активи

До такого виду активів можна віднести сукупність грошових коштів, які авансуються з метою формування фондів обігу і виробничих фондів, що забезпечують безперервний кругообіг капіталу. Оборотні активи включають такі ресурси підприємства: - засоби праці, які мають термін служби не більш 1 року; - предмети праці (матеріали, сировину та ін); - витрати майбутніх періодів або незавершене виробництво. Якщо звернути увагу на рух таких активів, то можна виділити три ключові стадії: - Грошова . Мова йде про процес перетворення коштів у форму виробничих запасів. - Продуктивна . Для цієї стадії характерно продовження авансування вартості створюваного продукту, але тільки в розмірі виробничих запасів, які були використані. До цього періоду відноситься авансування витрат на заробітну плату. - Вкладення коштів у готову продукцію. Після перетворення товарної форми створеної вартості в грошову відбувається відновлення авансованих засобів за допомогою отримання виручки від продукції, яка була реалізована. Як можна помітити, фінансові активи - це основа підприємства, без якої її повноцінне існування не представляється можливим.